Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:763

Utkom från trycket den 4 juli 2017
Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

3 §

I fråga om gemensam nämnd gäller vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725). Detsamma gäller i fråga om kommunalförbund om inte annat följer av 4–7 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:763

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)