Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:841

Utkom från trycket den 11 juli 2017
Förordning om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74);
utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om barlastvattenförordningen (2017:74)

dels att 2 kap. 6 § ska utgå,

dels att 2 kap. 7, 8, 10 och 12 §§, 5 kap. 7 § och rubriken närmast före 5 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 §, och närmast före 7 kap.

6 § en ny rubrik av följande lydelse.

Barlastvatten ska skiftas i ett havsområde där vattendjupet uppgår till minst 200 meter och där avståndet från närmaste land är minst 200 nautiska mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.

Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 §, ska skifte i stället göras i ett havsområde där vattendjupet uppgår till minst 200 meter och där avståndet från närmaste land är så långt som möjligt, dock minst 50 nautiska mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.

Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 eller 8 §, ska skifte i stället göras inom ett sådant område för skifte av barlastvatten som har inrättats särskilt för detta ändamål, om fartyget på sin rutt passerar genom detta område eller det ligger i nära anslutning till fartygets rutt.

Fartyg byggda efter den 7 september 2017 får inte skifta barlastvatten.

Övriga fartyg får skifta barlastvatten till och med den dag då fartygets internationella oljeskyddscertifikat förnyas för första gången efter den 8 september 2017. Fartyg som inte har ett sådant certifikat får i stället skifta barlastvatten till och med den 7 september 2022.

Föreskrifter om hamnstatskontroll

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från de begränsningar som anges i 5 kap. 7 § andra stycket barlastvattenlagen (2009:1165) när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll.

Avgift

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)