Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:921 Utkom från trycket den 24 oktober 2017Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 12 oktober 2017.Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 48, 49 a och 52–54 §§, 4 kap. 10 d och 20 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 14 §§, 11 kap. 1, 5 och 7 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. 14 § och 15 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2001:667. Om staten är väghållare enligt väglagen (1971:948) avses med myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen den statliga väghållningsmyndigheten.I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2007:101. En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln.En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.3 kap.48 §48 § Senaste lydelse 2007:101. Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller tvåhjuliga mopeder klass II inte stannas eller parkeras.49 a §49 a § Senaste lydelse 2007:447. På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första stycket gäller följande:Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används, ska denna placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om avgift ska betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra uppgifter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån.Om en parkeringsskiva eller motsvarande används, ska tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan ska placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.52 §52 §På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan.Ett fordon ska stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Bestämmelsen om stannande eller parkering i vägens längdriktning gäller dock inte tvåhjuliga fordon inom en uppställningsplats som angetts med vägmarkering. Parkering ska ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.Vid stannande eller parkering på en parkeringsplats, som utom tättbebyggt område är anordnad i omedelbar anslutning till vägen, bör om möjligt en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas.53 §53 § Senaste lydelse 2014:1035. Ett fordon får inte stannas eller parkeraspå eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart,i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,i en vägport eller tunnel,på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,i ett cykelfält,i ett spärrområde,i en cirkulationsplats, elleri ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som stannats för passagerares på- eller avstigning vid sådan busshållplats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara busshållplats och som utmärkts med vägmärke för busshållplats.Ytterligare bestämmelser om stannande i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. finns i 8 kap. 2 § andra stycket.54 §54 § Senaste lydelse 2010:2037. På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats, gäller förbudet inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger en sådan hållplats.På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i vägmärkesförordningen får fordon inte parkeras eller stannas annat än för det föreskrivna ändamålet. Fordon får dock stannas för på- eller avstigning som kan ske utan hinder för detta ändamål.På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning.På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning parkeras eller stannas. Andra fordon får inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning.4 kap.10 d §10 d § Senaste lydelse 2008:1109. Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användasnär fordonet inte är i rörelse,vid backning, ellervid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från kravet att använda bilbälte och särskild skyddsanordning.20 §20 § Senaste lydelse 2015:929. Vid färd på väg får följande fordon inte föras med högre hastighet än som anges nedan.
Fordon 
Förutsättningar 
Hastighet kilometer i timmen 
1. Tung buss 
Om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte 
100 
2. Tung buss 
 
90 
3. Tung lastbil 
På motorväg eller motortrafikled 
90 
4. Tung lastbil 
 
80 
5. Tung terrängvagn 
 
50 
6. Motorredskap klass I 
 
50 
7. Traktor b 
 
50 
8. Moped klass I 
 
45 
Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre hastighet än som anges nedan.
Fordon 
Förutsättningar 
Hastighet kilometer i timmen 
1. Motorfordon med en släpvagn 
a. Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms, 
 
 
b. släpvagnen har oledad dragstång och en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och är försedd med påskjutsbroms, 
 
 
c. släpvagnen har en totalvikt eller, när släpvagnen inte är lastad, en tjänstevikt som inte överstiger motorfordonets halva tjänstevikt, dock högst 750 kilogram, eller 
 
 
d. släpvagnen är kopplad till en motorcykel 
80 
2. Bil med två släpvagnar 
Släpvagnarna är utrustade med låsningsfria bromsar och utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn där dollyns vändskiva är vridbart lagrad kring en vertikal axel genom kopplingspunkten 
80 
3. Bil som drar ett sådant fordon på minst fyra hjul vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen 
Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och fordonstågets vikt inte överskrider dragfordonets totalvikt 
80 
4. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten 
Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms och fordonen är särskilt inrättade för ändamålet samt godkända vid sådan besiktning som föreskrivits för fordonståget 
50 
5. Motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn 
Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms 
50 
6. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn i andra fall än 1, 4 eller 5 
Släpvagnen har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt 
40 
7. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med två släpvagnar i annat fall än 2 
Släpvagnarna är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms 
40 
8. Bil i andra fall än 3, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som drar ett sådant fordon på minst fyra hjul vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet eller en särskild bogseringsanordning så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen 
Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon 
40 
9. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än 1–8 
 
30 
Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst 80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om atten bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, ochett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.8 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:101. På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.Fordon får inte parkeras.Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs förvaruleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, ellertransporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:1035. Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.De särskilda trafikreglerna får gälla följande:Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata eller gångfartsområde.Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.Förbud mot trafik med fordon.Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.Förbud mot omkörning.Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3–5 eller 8 kap. 1 § eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.Andra särskilda trafikregler.Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.14 §14 § Senaste lydelse 2014:1265. Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka omförbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last,förbud mot omkörning,förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,förbud mot infart,lägre hastighet än som annars gäller,stannande eller parkering,väjningsplikt eller stopplikt,minsta avstånd mellan fordon, ochcirkulationsplats får meddelas ava. Polismyndigheten om det behövs i samband med trafikövervakning, kontroll av förare och fordon eller trafikolyckor,b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, ellerc. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området om det behövs på grund av vägarbete eller liknande arbete eller under kortare tid på grund av skador eller risk för skador på vägen och på grund av annat som kan medföra fara eller hinder för trafiken, eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt vatten.Vid vägarbete eller liknande arbete som berör vägsträckor inom två eller flera myndigheters väghållningsområden ska föreskrift enligt första stycket c meddelas av den myndighet som håller den väg som till största delen berörs av vägarbetet eller skadan.Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området får meddela föreskrifter för en viss väg om tillfällig begränsning av den hastighet som annars är tillåten om det behövs för att förebygga trafikolyckor med klövvilt eller tamrenar.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2015:34. Ett fordon som används av en polisman, personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen med instruktion för Säkerhetspolisen,för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.5 §5 § Senaste lydelse 2015:34. Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det, får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §vid räddningstjänst,i tjänsteutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman,i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, ochav vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.7 §7 § Senaste lydelse 2017:86. Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning harfordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen,fordon i linjetrafik,fordon i taxitrafik,fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, ochfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikanter som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller andra trafikanter om det finns särskilda skäl.12 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:333. Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbetefordon föras trots 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena, 29 § samt 8 kap. 1 § andra stycket och 2 § första stycket,möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48 §, 52–55 §§ och 8 kap. 1 § första stycket eller förbud eller villkor för parkering som meddelats genom lokala trafikföreskrifter,redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än 20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter användas trots 4 kap. 15 § första stycket,terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samtvägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försiktighet iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållandena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §.Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får bärgning utföras trots 4 kap. 17 § första och andra styckena.13 kap.6 §6 §I 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser om väghållningsmyndighetens befogenhet att medge undantag från en föreskrift som meddelats med stöd av samma paragraf.14 kap.14 §14 § Senaste lydelse 2012:49. Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.Ansvar för överträdelser av föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, bestämmelser enligt 4 kap. 12 eller 13 § som följer av föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 9 kap. 1 § tredje stycket, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna harmärkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, ochkungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) SFS 2017:921 om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.Ansvar får, trots andra stycket, dömas ut omutmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldigheten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i enskilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av samma paragraf, och föreskriften har förts in i en ortstidning, ellerbristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.I 71 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § samma lag.15 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:1265. Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas enligt följande.
Beslut av 
Får överklagas hos 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
En myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Transportstyrelsen 
Trafikverket eller Transportstyrelsen som första instans 
Regeringen 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.2. Ett undantag från kravet på att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning på grund av medicinska hinder enligt 4 kap. 10 d § i den äldre lydelsen gäller fortfarande, dock längst t.o.m. den 31 december 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)