Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:982 Utkom från trycket den 14 november 2017Förordning om ändring i vägförordningen (2012:707);utfärdad den 2 november 2017.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om vägförordningen (2012:707) dels att 3 kap. 9 § ska upphöra att gälla, dels att 3 kap. 8 § ska betecknas 3 kap. 8 a §, dels att den nya 3 kap. 8 a § och 3 kap. 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 och 9 §§, av följande lydelse.3 kap.8 §8 §Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 15 § väglagen (1971:948), ska länsstyrelsen ta hänsyn till det som anges i 10 § 1–3 och 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsens beslut ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.Bestämmelser om vilka projekt som ska antas medföra en betydande miljöpåverkan finns i miljöbedömningsförordningen.8 a §8 a §Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 15 § väglagen (1971:948) lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska den som avser att bygga vägen genom brev, kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Det ska också framgå var handlingar om projektet hålls tillgängliga. De handlingar som hålls tillgängliga och som lämnas till länsstyrelsen för beslut i frågan om betydande miljöpåverkan ska uppfylla kraven i 8 § och 9 § 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966).9 §9 §Om handlingarna är fullständiga och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda har getts möjlighet att yttra sig enligt 8 a §, ska länsstyrelsen avgöra frågan om betydande miljöpåverkan så snart som möjligt och senast 90 dagar efter att den som avser att bygga vägen lämnat frågan till länsstyrelsen för beslut.15 §15 §När samrådet enligt 14 b–15 c §§ väglagen (1971:948) är avslutat, ska den som avser att bygga vägen kungöra sitt förslag till vägplan och underlaget till detta och låta handlingarna granskas under en viss tid (granskningstid), som ska vara minst 30 dagar.Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas tillgängligt hos den som avser att bygga vägen samt hos berörda kommuner.Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 17 a och 17 b §§ väglagen.16 §16 §Den som avser att bygga vägen ska kungöra granskningen i Post- och Inrikes Tidningar och en ortstidning eller endera av dessa. Om en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram, ska kungörelsen även ske på en lämplig webbplats.I kungörelsen ska det anges var förslaget till plan med underlag hålls tillgängligt och inom vilken tid synpunkter ska lämnas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden i vilka det ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid förordningens ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 16 § tredje stycket eller 16 b § väglagen (1971:948).På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJonas Ragell(Näringsdepartementet)