Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1284 Utkom från trycket den 19 december 2017Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 30 november 2017.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 4 kap. 10 e § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 17 d § och 13 kap. 12 §, av följande lydelse.4 kap.10 e §10 e § Senaste lydelse 2013:779. Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.17 d §17 d §Transportstyrelsen får meddela tillstånd om att fordon eller fordonståg under en provperiod får föras på en väg som inte är enskild trots bestämmelserna i 4 kap. 12, 13, 17 och 17 a §§, om det behövs för att pröva ny teknik eller nya konstruktioner.Ett tillstånd ska vara förenat med sådana villkor i fråga om förandet och fordonens eller fordonstågens konstruktion och utrustning att det inte uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan väsentlig olägenhet. Tillståndet ska begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät och får även i övrigt förenas med villkor.Tillståndet får återkallas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återkalla det.13 kap.12 §12 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning enligt 4 kap. 17 d §.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)