Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

Denna förordning upphör enligt F (2020:1086) att gälla den 1 januari 2021.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2020:1086).

Utkom från trycket den 28 december 2017
utfärdad den 18 december 2017.

För att bidra till omställningen till hållbara transporter i Sverige får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för installationer av laddningspunkter till elfordon.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

I denna förordning betyder

elfordon: elbilar och laddhybridbilar som är laddningsbara från elnätet,

laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas.

Förutsättningar för bidrag

Bidrag får endast ges till privatpersoner och om laddningspunkten

 1. installeras på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med nyttjanderätt,

 2. installeras efter den 1 januari 2018,

 3. installeras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732), och

 4. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.

Bidragsberättigande kostnader

Bidragsberättigande kostnader är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el.

Arbetskostnader är bidragberättigande endast om de avser arbete som utförts av någon som är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Kostnad för vilken skattereduktion för arbetskostnad har tillgodoräknats eller annat offentligt stöd har getts är inte bidragsberättigande.

Bidragets storlek

Bidrag får ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigande kostnaderna, dock högst 10 000 kronor per fastighet.

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska göras efter att laddningspunkten har installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Ansökan ska vara skriftlig och göras på en särskild blankett som ges in till Naturvårdsverket. Sökanden ska lämna uppgifter som visar att kraven i 3 §, 4 § andra stycket och 6 § är uppfyllda och ge in handlingar som styrker den bidragsberättigande kostnaden.

Prövning och beslut om bidrag

Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag.

I ett beslut att betala ut bidrag ska Naturvårdsverket ange

 1. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och

 2. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses.

Tillsyn

Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. den som har ansökt om eller beviljats bidrag genom att lämna oriktiga uppgifter orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

 3. ett villkor för bidraget inte har följts.

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1318

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

2. Ansökningstiden i 6 § ska räknas fr.o.m. d. 1 febr. 2018 i fråga om åtgärder gjorda före ikraftträdandet.

SFS 2020:1086
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för laddningspunkter som har installerats före utgången av 2020.