Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1333

Utkom från trycket den 2 januari 2018
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927);
utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)1)

1)

Senaste lydelse av 2 kap. 10 § (2001:807).

dels att 2 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 och 8 §§, 2 kap. 1, 5, 11–13 och 15 §§, 3 kap. 4, 9 och 10 §§, 4 kap. 1, 4, 5 och 12 §§, 5 kap. 2, 7, 8, 11, 15, 19 och 26 §§ och 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 6 a § och 4 kap. 7 a och 11 a §§, av följande lydelse.

2) Ett statsägt skepp, som är avsett uteslutande för statsändamål, ska inte vara infört i fartygsregistrets skeppsdel. Införing ska dock ske, om den myndighet under vars förvaltning statsskepp hör eller kommer att höra anmäler skeppets namn för införing i fartygsregistrets skeppsdel.

2)

Senaste lydelse 2001:807. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

I fråga om ett skepp, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets skeppsdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta, i fartygsregistrets skeppsdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I fråga om dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

En statsägd båt, som är avsedd uteslutande för statsändamål, ska inte vara införd i fartygsregistrets båtdel. Införing ska dock ske, om den myndighet under vars förvaltning den statsägda båten hör eller kommer att höra anmäler båtens namn för införing i fartygsregistrets båtdel.

I fråga om en båt, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets båtdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta, i fartygsregistrets båtdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I fråga om dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

3) På grundval av uppgifterna i skeppsdelen ger Transportstyrelsen ut Sveriges skeppslista, som ska omfatta registrerade skepp och oregistrerade skepp vars namn har förts in i registret. På grundval av uppgifterna i båtdelen tas registreringspliktiga båtar samt oregistrerade båtar vars namn har förts in i registret upp i skeppslistan.

3)

Senaste lydelse 2008:1225.

För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges registerbeteckning, namn, art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri, maskinstyrka, klassificeringsanstalt och ägare eller huvudredare. Av flera ägare tas endast en upp i listan. Fiskeskepp och fiskebåtar redovisas särskilt. För dem anges också distriktsbeteckning och hemmahamn.

För varje oregistrerat skepp vars namn har förts in i fartygsregistrets skeppsdel anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgifter som enligt andra stycket ska anges i fråga om ett registrerat skepp i den mån de förekommer i registret. För varje oregistrerad båt vars namn har förts in i fartygsregistrets båtdel anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgifter som enligt andra stycket ska anges i fråga om en båt i den mån de förekommer i registret.

I skeppslistan anges också om dräktigheterna har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

4) Införingar i fartygsregistrets skeppsdel redovisas särskilt för varje skepp som införs där. Varje namn på skepp som avses i 1 kap. 6 § första stycket redovisas på motsvarande sätt.

4)

Senaste lydelse 2001:807.

  5) I avdelningen för registreringsförhållanden införs

  5)

  Senaste lydelse 2001:807.

 1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller avregistrering,

 2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,

 3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,

 4. avregistreringsgrund, som inträtt men inte genast kan föranleda avregistrering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands,

 5. uppgift om överklagande av beslut om registrering eller avregistrering samt om beslut som har fått laga kraft med anledning av överklagandet.

Vid ansökan om villkorad registrering i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista dagen för den villkorade registreringen anges.

Om skeppet har förts över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel, ska det anmärkas i denna avdelning.

6) Skeppsnamn som enligt 1 kap. 6 § första stycket införs i fartygsregistrets skeppsdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för skepp. Redovisningen görs i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om skeppet och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om skeppet gäller i tillämpliga delar.

6)

Senaste lydelse 2001:807.

  7) Vid anmälan av skepp för registrering ska uppgift lämnas om

  7)

  Senaste lydelse 2006:1178.

 1. skeppets namn, byggnadsnummer, IMO-identifikationsnummer, där sådant finns, hemort, om ägaren bestämt sådan, och fiskeskepps hemmahamn,

 2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

 3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,

 4. omfattning och art av ägares förvärv,

 5. förvärvsdag och tillträdesdag,

 6. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,

 7. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),

 8. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.

Första stycket gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skepp i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

8) Den som anmäler skepp för registrering ska ge in fångeshandling eller, om sådan inte upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet. Detta gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skepp i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

8)

Senaste lydelse 2001:807.

I fråga om ett skepp som är eller närmast förut varit registrerat i en främmande stat ska det dessutom läggas fram utredning om att skeppet avregistrerats eller kommer att avregistreras ur det främmande registret.

Avser registreringsanmälan ett skepp, som ska föras över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel utan inskrivning av nytt förvärv ska uppgift lämnas om skeppets beteckning i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel, det namn ägaren bestämt för skeppet, hemort, om sådan bestämts av ägaren samt fiskeskepps hemmahamn.

I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser om fartygsbevis och expedition av detta till registermyndigheten.

9) Vid ansökan om införing av skeppsnamn enligt 1 kap. 6 § första stycket ska uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress.

9)

Senaste lydelse 2001:807.

I ansökan enligt 1 kap. 6 § andra stycket ska förvaltningsmyndigheten lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets skeppsdel med stöd av den bestämmelsen.

  I avdelningen för registreringsförhållanden införs

 1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller avregistrering,

 2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,

 3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,

 4. avregistreringsgrund som inträtt men inte genast kan föranleda avregistrering samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands,

 5. uppgift om överklagande av beslut om registrering samt om beslut som har fått laga kraft med anledning av överklagandet.

Vid ansökan om villkorad registrering enligt 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista dagen för den villkorade registreringen anges.

  10) Vid anmälan av skeppsbygge för registrering ska uppgift lämnas om

  10)

  Senaste lydelse 2006:1178.

 1. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning på skeppsbygget och, där sådant finns, IMO-identifikationsnummer,

 2. de förhållanden som enligt 3 § ska införas i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel,

 3. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

 4. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,

 5. omfattning och art av ägares förvärv,

 6. förvärvsdag,

 7. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,

 8. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),

 9. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.

Utförs bygget utan beställning ska det uppges.

Första och andra styckena gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skeppsbygge i enlighet med 2 kap 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

Den som anmäler ett skeppsbygge för registrering ska ge in utredning om det blivande skeppets skrov och styrförmåga samt om dess största längd och största bredd. Dessutom ska beställningskontrakt eller annan fångeshandling ges in eller, om sådan inte upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet. Detta gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skeppsbygge i enlighet med 2 kap 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

I fråga om ett skeppsbygge som är eller närmast förut varit registrerat i en främmande stat eller ett skeppsbygge som utan registrering är eller närmast förut varit föremål för inskriven rätt i en främmande stat, ska det dessutom läggas fram utredning om att skeppsbygget avregistrerats eller kommer att av-registreras eller att inskriven rätt till det avförts eller kommer att avföras ur det främmande registret.

11) Införingar i fartygsregistrets båtdel redovisas särskilt för varje båt som införs där. Varje namn på båtar som avses i 1 kap. 6 a § första stycket redovisas på motsvarande sätt.

11)

Senaste lydelse 2001:807.

  Redovisningen sker i avdelningar som upptar

 1. identifieringsuppgifter,

 2. uppgifter om båten,

 3. registeringsförhållanden,

 4. ägare,

 5. huvudredare,

 6. anteckningar.

Avdelningarna 2–6 redovisas under rubrik.

12) I avdelningen för registreringsförhållanden införs dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering.

12)

Senaste lydelse 1979:380.

Har en båt överförts från fartygsregistrets skeppsdel eller skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets båtdel, ska det anmärkas i denna avdelning.

  13) I avdelningen för ägare införs

  13)

  Senaste lydelse 1979:380.

 1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för en utlänning nationalitet,

 2. dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för anteckning av förvärv,

 3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,

 4. uppgift om att förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller som är att jämställa med ett sådant förbehåll.

Om sökanden förvärvat båten eller andel i den genom flera förvärv, anges det sammanlagda innehav för vilket anmälan för anteckning av förvärv gjorts. Omfattningen av de skilda förvärven ska inte anges.

Har äganderättsanteckning gjorts eller begärts för staten, införs uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen.

Båtnamn som enligt 1 kap. 6 a § första stycket införs i fartygsregistrets båtdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för båt. Redovisningen sker i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om båten och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om båten gäller i tillämpliga delar.

Vid ansökan om införing av ett båtnamn enligt 1 kap. 6 a § första stycket ska uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress.

I ansökan enligt 1 kap. 6 a § andra stycket ska förvaltningsmyndigheten lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets båtdel med stöd av den bestämmelsen.

14) Vid anmälan från tidigare ägare om överlåtelse av en båt enligt 8 § andra stycket andra meningen lagen (1979:377) om registrering av båtar ska det lämnas uppgift för identifiering av båten i registret samt uppgift om förvärvarens namn och postadress, överlåtelsens omfattning och art samt dag för överlåtelsen.

14)

Senaste lydelse 1979:380.

15) Inträder eller ändras något förhållande, som ska redovisas i register, och finns det annars inte skyldighet att göra anmälan eller ansökan enligt lag eller annan författning, ska ägaren anmäla detta till registermyndigheten inom en månad. Detsamma gäller den som innehar en båt på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt enligt 2 § första stycket lagen (1979:377) om registrering av båtar. Finns det utan sådan anmälan en tillförlitlig uppgift om ändringen, får registermyndigheten självmant göra den införing som ändringen påkallar.

15)

Senaste lydelse 1979:380.

16) Dagboken över registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) (A) förs på en särskild blankett. Registermyndigheten får meddela föreskrifter om sådana blanketter.

16)

Senaste lydelse 2006:1178.

Dagboken över båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar (B) förs på en särskild blankett. Registermyndigheten får meddela föreskrifter om sådana blanketter.

Över ärenden som inte omedelbart leder till införing i fartygsregistret förs dagbok (C).

Dagböckerna förs i nummerserier.

17) Ärendena tas upp i dagboken efter hand som de ska handläggas och numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag den kommit in samt dagboksnummer.

17)

Senaste lydelse 2001:807.

För varje inskrivningsdag då registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) handläggs och för varje dag då båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar handläggs ska den som har fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som har förts in i dagboken.

18) För varje skepp, skeppsbygge eller båt förs handlingarna samman till en akt. Detsamma gäller ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket och ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket. Akten förvaras efter registerbeteckning.

18)

Senaste lydelse 2001:807.

För varje akt ska ett förteckningsblad föras. På förteckningsbladet ska anteckning göras om de handlingar som akten innehåller. Handlingar som tas in i akten numreras i löpande följd i den ordning de har kommit in eller upprättats.

19) Ett förhållande som inte längre gäller (äldre förhållande) får redovisas som tilläggsinformation till fartygsregistret.

19)

Senaste lydelse 2006:1178.

Med äldre förhållande avses tidigare ägare, tidigare inteckningsåtgärder och anteckningar.

När ett skepp, skeppsbygge eller en båt avregistreras, ska fartygsregistrets uppgifter om egendomen föras över till en särskild arkivförteckning. Motsvarande gäller när ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket avförs ur fartygsregistrets skeppsdel eller när ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket avförs ur fartygsregistrets båtdel. Uppgifterna ska utgöra tilläggsinformation till fartygsregistret.

  20) För annat beslut i ett registerärende eller båtregistreringsärende utfärdas bevis, om ärendet rör

  20)

  Senaste lydelse 2001:807.

 1. registrering, villkorad registrering eller avregistrering,

 2. inskrivning eller anteckning av förvärv,

 3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om innehavaren är någon annan än ägaren,

 4. skeppsnamn,

 5. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,

 6. rättelse av oriktig införing i register.

Om det behövs ska registermyndigheten tillsammans med ett bevis om avregistrering enligt 2 kap. 25 § fjärde stycket sjölagen (1994:1009) lämna skriftlig upplysning på engelska eller franska om beslutets innebörd.

På begäran ska vid bevis om avregistrering fogas en upplysning om registrets innehåll i fråga om egendomen vid avregistreringen. Sådan upplysning lämnas genom registerutdrag.

21) Uppgifter ur fartygsregistret lämnas i form av registerutdrag.

21)

Senaste lydelse 2001:807.

Registerutdrag ska innehålla de uppgifter om ett skepp, skeppsbygge eller en båt som enligt lag eller annan författning har förts in i registret.

Detsamma gäller ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket eller ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket.

Även rubrikerna till sådana avdelningar i fartygsregistrets skepps- eller skeppsbyggnadsdel som inte innehåller någon uppgift ska tas upp i registerutdraget.

22) Har avregistreringsgrund inträtt för fartyg enligt 2 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) eller 7 § lagen (1979:377) om registrering av båtar eller har en båt som inte är registreringspliktig avregistrerats, ska utfärdad nationalitetshandling omedelbart återställas.

22)

Senaste lydelse 2006:1178.

Första stycket tillämpas också om en båt eller andel i en båt överlåtits. På den nya ägarens begäran ska nationalitetshandlingen utlämnas till denne om båten efter överlåtelsen alltjämt är svensk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1333

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)