Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:19 Utkom från trycket den 30 januari 2018Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;utfärdad den 18 januari 2018.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal dels att 1 kap. 2 och 13 §§ och 5 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 3 kap. 9 § ska lyda ” Passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg”, dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 11 c och 11 d §§, av följande lydelse, dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas två nya punkter, 13 och 14, av följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2016:1046. I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.
Beteckning 
Betydelse 
 
 
Passagerarfartyg 
Fartyg som medför fler än 12 passagerare 
Polarområde 
Område i enlighet med regel XIV/1-2 och XIV/1-3 i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS 74) 
Pråm 
Fartyg som är inte är försett med eget framdrivningsmedel 
Ro-ro-passagerarfartyg 
Passagerarfartyg med ro-ro-lastutrymmen eller lastutrymmen för särskilda lastkategorier såsom de definieras i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS 74) 
Snabba fartyg 
Fartyg som används för handelssjöfart och som inte är höghastighetsfartyg men som kan framföras i 35 knop eller mer 
 
 
13 §13 §All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns dokumenterade.Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal iförtrogenhet,förtrogenhet för sjöfartsskydd,förtrogenhet för passagerarfartyg,kontroll av folkmassor,säkerhet på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg,passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet,säkerhet på höghastighetsfartyg, ochlivsmedelshygien, personlig hygien samt skötsel och förvaring av livsmedel ombord på fartyg.Redare som uteslutande framför fartyg i inre fart med en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500 får även utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet.Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter omsystem för kvalitetsnormer, ochutbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra och tredje styckena.4 kap.11 c §11 c §För att få certifikat för grundläggande polartjänstgöring ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.11 d §11 d §För att få certifikat för avancerad polartjänstgöring ska sökandenuppfylla kraven för certifikat för grundläggande polartjänstgöring,ha fullgjort godkänd utbildning, ochha tjänstgjort minst två månader som fartygsbefäl i polarområde eller ha fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig.5 kap.1 §1 §För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning, förtrogenhetsutbildning för sjöfartsskydd eller förtrogenhetsutbildning för passagerarfartyg ska sökanden ha genomgått godkänd utbildning.3 §3 §För att få ett intyg om säkerhetsutbildning på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.Transportstyrelsen får till och med den 1 juli 2020 utfärda certifikat för grundläggande polartjänstgöring till den som före den 1 juli 2018 i minst tre månader den senaste femårsperioden har tjänstgjort som fartygsbefäl i polarområdet eller har fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig.Transportstyrelsen får till och med den 1 juli 2020 utfärda certifikat för avancerad polartjänstgöring till den som före den 1 juli 2018 i minst tre månader den senaste femårsperioden har tjänstgjort som befälhavare eller överstyrman i polarområdet eller har fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018 i fråga om 1 kap. 13 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 juli 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)