Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:88 Utkom från trycket den 20 februari 2018Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 8 februari 2018.Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas en ny paragraf, 11 kap. 10 a §, av följande lydelse.11 kap.10 a §10 a §Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i 4 kap. 10 e § andra meningen gäller inte när ett fordon användsvid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),i tjänsteutövning ava) en polisman,b) personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, ellerc) en vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare eller någon annan deltagare som ingår i vägtransporten, elleri brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)