Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:88

Utkom från trycket den 20 februari 2018
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas en ny paragraf, 11 kap. 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i 4 kap. 10 e § andra meningen gäller inte när ett fordon används

  1. vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

  2. vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

  3. i tjänsteutövning av

    a) en polisman,

    b) personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, eller

    c) en vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare eller någon annan deltagare som ingår i vägtransporten, eller

  4. i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:88

Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)