Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:102 Utkom från trycket den 27 februari 2018Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 15 februari 2018.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 4 kap. 11–14 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.4 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2010:144. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 meddelas av kommunen.Trafikverket får meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.12 §12 § Senaste lydelse 2012:535. På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids.
 
BK1 
BK2 
BK3 
BK4 
1. Axeltryck  
 
 
 
 
a. Axel som inte är drivande 
10 ton 
10 ton 
8 ton 
10 ton 
b. Drivande axel 
11,5 ton 
10 ton 
8 ton 
11,5 ton 
2. Boggitryck  
 
 
 
 
a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 
11,5 ton 
11,5 ton 
11,5 ton 
11,5 ton 
b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 
16 ton 
16 ton 
12 ton 
16 ton 
c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter 
18 ton 
16 ton 
12 ton 
18 ton 
d. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna 
19 ton 
16 ton 
12 ton 
19 ton 
e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 
20 ton 
16 ton 
12 ton 
20 ton 
3. Trippelaxeltryck  
 
 
 
 
a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 
21 ton 
20 ton 
13 ton 
21 ton 
b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter 
24 ton 
22 ton 
13 ton 
24 ton 
c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter 
25 ton 
22 ton 
13 ton 
25 ton 
d. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,7 meter eller större 
26 ton 
22 ton 
13 ton 
26 ton 
4. Bruttovikt av fordon och fordonståg  
 
 
 
 
a. Fordon på hjul 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
b. Fordon på band 
24 ton 
18 ton 
18 ton 
24 ton 
c. Fordon på medar 
18 ton 
18 ton 
18 ton 
18 ton 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för förandet än vad som framgår av bilaga 4 till denna förordning. Villkoren ska avse fordonet eller fordonstågets konstruktion och utrustning och vara motiverade av hänsyn till trafiksäkerheten eller framkomligheten.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.13 §13 § Senaste lydelse 2008:1109. På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids.
 
BK1 
BK2 
BK3 
BK4 
1. Båda axlarna är enkelaxlar 
3 meter 
3 meter 
3 meter 
3 meter 
2. Den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel 
3 meter 
4 meter 
4 meter 
3 meter 
3. Axlarna ingår i var sin boggi 
4 meter 
4 meter 
4 meter 
4 meter 
4. Den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel 
5 meter 
– 
– 
4 meter 
Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–4 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1 får de värden som anges för släpvagnar även tillämpas för de fall där dragfordonet ingår i jämförelsen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots att de värden som anges i första och andra styckena underskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.14 §14 § Senaste lydelse 2017:610. Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids:26 ton för treaxligt motorfordon.38 ton för fyraxligt fordonståg.40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container.16,5 meter för bil med påhängsvagn.18,75 meter för bil med släpvagn.Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse 2017:610. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 
mindre än 
1,0 
11,5 
1,0 men inte 
1,3 
16 
1,3 men inte 
1,8 
18 
1,8 men inte 
2,0 
20 
2,0 men inte 
2,6 
21 
2,6 men inte 
4,4 
24 
4,4 men inte 
4,7 
25 
4,7 men inte 
5,2 
26 
5,2 men inte 
5,4 
27 
5,4 men inte 
5,6 
28 
5,6 men inte 
5,8 
29 
5,8 men inte 
6,0 
30 
6,0 men inte 
6,2 
31 
6,2 men inte 
8,25 
32 
8,25 men inte 
8,5 
33 
8,5 men inte 
8,75 
34 
8,75 men inte 
9,0 
35 
9,0 men inte 
9,25 
36 
9,25 men inte 
9,5 
37 
9,5 men inte 
9,75 
38 
9,75 men inte 
10,0 
39 
10,0 men inte 
10,25 
40 
10,25 men inte 
10,5 
41 
10,5 men inte 
10,75 
42 
10,75 men inte 
11,0 
43 
11,0 men inte 
11,25 
44 
11,25 men inte 
11,5 
45 
11,5 men inte 
11,75 
46 
11,75 men inte 
12,0 
47 
12,0 men inte 
12,5 
48 
12,5 men inte 
13,0 
49 
13,0 men inte 
13,5 
50 
13,5 men inte 
14,0 
51 
14,0 men inte 
14,5 
52 
14,5 men inte 
15,0 
53 
15,0 men inte 
15,5 
54 
15,5 men inte 
16,0 
55 
16,0 men inte 
16,5 
56 
16,5 men inte 
17,0 
57 
17,0 men inte 
17,5 
58 
17,5 men inte 
18,0 
59 
18,0 men inte 
18,5 
60 
18,5 men inte 
19,0 
61 
19,0 men inte 
19,6 
62 
19,6 men inte 
20,2 
63 
20,2 och större 
 
64 
För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande
Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen 
6,6 men inte 6,8 
33 
6,8 men inte 7,0 
34 
7,0 men inte 7,2 
35 
7,2 men inte 7,6 
36 
7,6 men inte 7,8 
37 
7,8 och större 
38 
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 
18 ton 
b) är en buss och har två axlar 
19,5 ton 
c) har tre axlar 
25 ton 
d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton 
26 ton 
e) är en ledbuss och har tre axlar 
28 ton 
f) har fyra eller flera axlar 
31 ton 
g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton 
32 ton 
Om ett motordrivet fordon med två eller tre axlar, dock inte tvåaxlad buss, drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga de värden som anges i a–e med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.Bilaga 4 till trafikförordningen (1998:1276) Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK4
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 
mindre än 
1,0 
11,5 
1,0 men inte 
1,3 
16 
1,3 men inte 
1,8 
18 
1,8 men inte 
2,0 
20 
2,0 men inte 
2,6 
21 
2,6 men inte 
4,4 
24 
4,4 men inte 
4,7 
25 
4,7 men inte 
5,2 
26 
5,2 men inte 
5,4 
27 
5,4 men inte 
5,6 
28 
5,6 men inte 
5,8 
29 
5,8 men inte 
6,0 
30 
6,0 men inte 
6,2 
31 
6,2 men inte 
6,4 
32 
6,4 men inte 
6,8 
33 
6,8 men inte 
7,0 
34 
7,0 men inte 
7,2 
35 
7,2 men inte 
7,6 
36 
7,6 men inte 
7,8 
37 
7,8 men inte 
8,0 
38 
8,0 men inte 
8,2 
39 
8,2 men inte 
8,4 
40 
8,4 men inte 
8,6 
41 
8,6 men inte 
8,8 
42 
8,8 men inte 
9,0 
43 
9,0 men inte 
9,2 
44 
9,2 men inte 
9,4 
45 
9,4 men inte 
9,6 
46 
9,6 men inte 
9,8 
47 
9,8 men inte 
10,0 
48 
10,0 men inte 
10,2 
49 
10,2 men inte 
10,6 
50 
10,6 men inte 
11,0 
51 
11,0 men inte 
11,4 
52 
11,4 men inte 
11,8 
53 
11,8 men inte 
12,2 
54 
12,2 men inte 
12,6 
55 
12,6 men inte 
13,0 
56 
13,0 men inte 
13,4 
57 
13,4 men inte 
13,8 
58 
13,8 men inte 
14,2 
59 
14,2 men inte 
14,6 
60 
14,6 men inte 
15,0 
61 
15,0 men inte 
15,4 
62 
15,4 men inte 
15,8 
63 
15,8 men inte 
16,2 
64 
16,2 men inte 
16,6 
65 
16,6 men inte 
17,0 
66 
17,0 men inte 
17,4 
67 
17,4 men inte 
17,8 
68 
17,8 men inte 
18,2 
69 
18,2 men inte 
18,7 
70 
18,7 men inte 
19,2 
71 
19,2 men inte 
19,7 
72 
19,7 men inte 
20,2 
73 
20,2 och större 
 
74 
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)