Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:187 Publicerad den 11 april 2018Lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheterUtfärdad den 5 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193. föreskrivs i fråga om lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter dels att nuvarande 18 och 19 §§ ska betecknas 19 och 20 §§, dels att rubrikerna närmast före 18 och 19 §§ ska sättas närmast före 19 och 20 §§, dels att det ska införas en ny paragraf, 18 §, och närmast före 18 § en ny rubrik av följande lydelse.Ersättning till transportören18 §18 §I 9 § järnvägstrafiklagen (2018:181) finns bestämmelser om transportörens rätt till ersättning i vissa fall av en infrastrukturförvaltare för skada som uppkommer för transportören till följd av dennes skyldigheter enligt 14 och 15 §§ i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)