Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:191

Publicerad den 11 april 2018
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.

2 §

2) Särskilda bestämmelser om transport av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestämmelser om transport av passagerare och gods i järnvägstrafiklagen (2018:181).

2)

Senaste lydelse 2015:339.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:191

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)