Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:289

Publicerad den 2 maj 2018
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § fartygsregisterförordningen (1975:927) ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.

1)

Senaste lydelse 2008:1225.

Registermyndighet är Transportstyrelsen.

Registermyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fartygsregistret.

Registermyndigheten ska se till att det inte förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:289

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Anders Olin
(Justitiedepartementet)