Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Publicerad den 4 maj 2018
Utfärdad den 26 april 2018

1 §

Myndigheten för digital förvaltning ska tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda.

SFS 2018:1493

2 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

3 §

Till infrastrukturen ska de avsändande myndigheterna, de enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg samt leverantörer av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor anslutas.

4 §

Myndigheten för digital förvaltning får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i 3 §, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg.

SFS 2018:1493

5 §

Myndigheten för digital förvaltning får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen.

SFS 2018:1493

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:357

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1493

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.