Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:366

Publicerad den 4 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 och 2 §§ och rubriken närmast före 6 kap. 2 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2) I detta kapitel avses med

2)

Senaste lydelse 2012:127.

  • elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med den enskilda abonnenten eller användaren av informationen,

  • integritetsincident: en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning, förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

  • internetåtkomst: möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren tillgång till internet,

  • meddelandehantering: utbyte eller överföring av elektroniskt meddelande som inte är samtal och inte heller är information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och tv-program,

  • misslyckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att nå en mottagare,

  • trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande.

Begreppen behandling, personuppgiftsansvarig och samtycke har i kapitlet samma innebörd som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Förhållande till annan reglering

3) Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns förutom i detta kapitel i EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

3)

Senaste lydelse 2009:500.

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning om rättelse, radering, begränsning och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas i stället för 20–23 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:366

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)