Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:400

Publicerad den 7 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter av farligt gods.

I fråga om transporter av radioaktiva ämnen gäller även lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:400

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)