Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:630

Publicerad den 1 juni 2018
Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.

3 §

Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon

  1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller

  2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:630

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)