Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:788

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (1979:377) om registrering av båtar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:1055.

3) Vid handläggningen hos registermyndigheten av båtregistreringsärenden tillämpas inte 3739 §§ förvaltningslagen (2017:900).

3)

Senaste lydelse 2001:379.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att till registermyndigheten anmäla förhållanden som myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:788

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)