Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:801

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 15 a § och 3 kap. 31 § sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) Vid handläggningen hos registermyndigheten av registerärenden tillämpas inte 22 § andra stycket och 3739 §§ förvaltningslagen (2017:900).

2)

Senaste lydelse 2005:155.

I 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter finns bestämmelser om att inskrivningsmyndigheten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

På ansökan av skeppets eller skeppsbyggets ägare och efter medgivande av pantbrevets innehavare får en inteckning dödas (dödning).

I lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling finns bestämmelser om dödning av inteckning när pantbrevet har förkommit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:801

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)