Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:835

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 5 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar

  1. ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900), och

  2. ta emot en underrättelse om ett beslut att ta ut barlastvattenavgift och att överklaga beslutet.

När en underrättelse som avses i första stycket 2 lämnas till befälhavaren ska också redaren underrättas, om det kan ske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:835

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)