Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:838

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

5 §

En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får överklagas till regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 § om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § första stycket får inte överklagas.

Ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § får prövas av allmän förvaltningsdomstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom vilket målet avgörs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:838

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)