Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1089

Publicerad den 21 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346.

21 a §

2) Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

2)

Senaste lydelse 2013:294.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 b § att

  1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, och

  2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1–19.4 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande av uppgifterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1089

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)