Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1124 Publicerad den 21 juni 2018Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)Utfärdad den 14 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:239, bet. 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384. föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574) dels att rubriken närmast före 2 kap. 14 § ska utgå, dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 14 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska lyda ”Vägkontroll m.m. av viss teknisk utrustning”.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2015:794. Denna lag innehåller bestämmelser omkontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,kontroll av fordons last,kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och kontroll av användningen av dessa, samtden verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.2 kap.14 §14 §Vägkontroll av taxametern hos ett fordon, som används i taxitrafik eller som kan antas ha använts i sådan trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med taxameter, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Motsvarande kontroll får ske även i taxiföretagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen ska utföras av en polisman eller en bilinspektör.Vad som sägs i första stycket om kontroll av taxameter tillämpas också på sådan särskild utrustning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 3.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)