Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1299 Publicerad den 29 juni 2018Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 20 juni 2018Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.3 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2014:1035. Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan omden cyklande fyllt 15 år, ochden högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.Om särskild försiktighet iakttas, får trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)