Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1336

Publicerad den 2 juli 2018
Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 8 § sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.

2) Om transportavtalet avser en bestämd person, får den personen inte överlåta sin rätt enligt avtalet till någon annan. Sedan resan har påbörjats får överlåtelse inte ske, även om avtalet inte avser en bestämd person.

2)

Senaste lydelse 2015:256.

Första stycket gäller inte avtal som omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1336

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)