Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1411 Publicerad den 4 juli 2018Lag om ändring i väglagen (1971:948)Utfärdad den 28 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383. föreskrivs att 3 a och 13 a §§ väglagen (1971:948)Lagen omtryckt 1987:459. ska ha följande lydelse.3 a §3 a § Senaste lydelse 2012:439. Vid prövning av ärenden enligt denna lag tillämpas 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 §§ miljöbalken. Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken.13 a §13 a § Senaste lydelse 2017:958. Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska samordnas med den planläggningen och prövningen, om det lämpligen kan ske.Bestämmelser om planer och annat underlag finns i 3 kap. 11 och 12 §§ och 5 kap. 18 § miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Näringsdepartementet)