Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1423

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

6 §

2) Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäkerheten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret samt särskilda störningar.

2)

Senaste lydelse 2010:896.

Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap. samt 5 kap. 35 §§ miljöbalken tillämpas. Ett tillstånd som medverkar till att en miljökvalitetsnorm för annat än vatten som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får meddelas endast om tillståndet förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 5 kap. 5 § andra stycket miljöbalken. Vid tillståndsprövningen ska prövningsmyndigheten tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken.

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1423

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)