Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1547 Publicerad den 12 september 2018Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a § och 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.18 a §18 a § Senaste lydelse 2012:705. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. Personbil klass I, personbil klass II, lätt lastbil, tung lastbil, tung buss och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådana fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december–31 mars när vinterväglag råder.Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycketom det kan ske utan fara för trafiksäkerhetena) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, ellerom fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall än som avses i andra stycket får brukas trots bestämmelsen i första stycket om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2015:929. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon Fordons plats på väg  
1. 3 kap. 6 § första eller fjärde stycket 
En kommun 
Kommunen 
Hastighet  
 
 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör 
 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun i ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Stannande och parkering  
4. 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Stannande och parkering på väg  
5. 3 kap. 52 §, 53 § första stycket 2-5, 54 §, 55 § första stycket 3-5 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Belysning vid färd på väg  
6. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Transportstyrelsen 
Bestämmelser om vägtunnlar  
6 a. 3 kap. 83 b-83 e §§ 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenLänsstyrelsen i det län där färden påbörjas 
4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon Gemensamma bestämmelser  
7. 4 kap. 2 eller 3 § 
En kommunMer än en kommun 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
8. 4 kap. 6 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
9. 4 kap. 9 § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
Trafik med motordrivna fordon på väg  
10. 4 kap. 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b § eller 18 a § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
11. 4 kap. 12–15 a §§, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och fordonskombinationer  
12. 4 kap. 20 eller 21 § 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenTransportstyrelsen 
Bestämmelser om miljözoner  
13. 4 kap. 22 § 
En kommun 
Kommunen 
5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg  
14. 5 kap. 1, 4 eller 5 § 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenTransportstyrelsen 
6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped Gemensamma bestämmelser  
15. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
16. 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.  
17. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
18. 8 kap. 2 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled  
19. 9 kap. 1 § första stycket 1-5 eller 2 § 
a) Eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
 
b) övriga fallEn kommunMer än en kommun 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
20. 9 kap. 1 § första stycket 6 
 
Transportstyrelsen 
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.  
21. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall Mer än ett län 
Länsstyrelsen 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Transportstyrelsen 
22. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10-13, 16 eller 17 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
23. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14 
 
Kommunen 
24. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21 
En kommun 
Kommunen 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
25. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20 
En kommunMer än en kommun inom ett län 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
26. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
27. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket 
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,6 kap. 4 a §,9 kap. 1 eller 2 §, ellerlokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan tillämpas.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället Polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)