Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1559

Publicerad den 18 september 2018
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

1 §

Gående på väg ska använda gångbanan eller vägrenen.

Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda cykelbanan eller körbanan. Detsamma gäller sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket om gångbanan är smal eller utrymmet på den är begränsat på annat sätt eller om det finns andra särskilda skäl för det.

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, ska om möjligt gångbana, vägren eller cykelbana användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1559

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)