Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1562 Publicerad den 19 september 2018Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att nuvarande 4 kap. 22 § ska betecknas 4 kap. 22 a §, dels att den nya 4 kap. 22 a §, 4 kap. 23 och 24 §§, 10 kap. 3 och 13 a §§, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3 § och 14 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fem nya paragrafer, 4 kap. 22, 22 b–22 d §§ och 24 a §, av följande lydelse.4 kap.22 §22 §Följande miljözoner får finnas:Miljözon klass 1. Klass 1 omfattas av bestämmelser för tunga bussar och tunga lastbilar.Miljözon klass 2. Klass 2 omfattas av bestämmelser för lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar.Miljözon klass 3. Klass 3 omfattas av bestämmelser för fordon som anges i 1 och 2.22 a §22 a § Senaste lydelse av tidigare 4 kap. 22 § 2013:76. I miljözon klass 1 får tunga bussar och tunga lastbilar föras endast om den första registreringen, oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren, innevarande år oräknat.22 b §22 b §I miljözon klass 2 får lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar föras. Fordon som har gnisttänd förbränningsmotor eller kompressionständ motor får föras endast om fordonet vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.22 c §22 c §I miljözon klass 3 får tunga bussar och tunga lastbilar föras endast om fordonet enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008, i den ursprungliga lydelsen, ärett fordon med endast eldrift (elfordon),ett bränslecellsfordon (vätgasfordon),ett gasdrivet en- eller tvåbränslefordon (gasfordon) och fordonets motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning 133/2014, ellerett hybridelfordon som drivs med elektrisk energi från extern laddning (laddhybrid) och fordonets motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009, i lydelsen enligt kommissionens förordning 133/2014.22 d §22 d §I miljözon klass 3 får lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar föras endast om fordonet enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6), i den ursprungliga lydelsen, ärett fordon med endast eldrift (elfordon),ett bränslecellsfordon (vätgasfordon), ellerett gasdrivet en- eller tvåbränslefordon (gasfordon) och fordonets motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 2 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (Euro 5 och Euro 6), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.23 §23 § Senaste lydelse 2013:76. Följande undantag gäller från det förbud som anges i 22 a §:Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, rad A, (Euro 3), i tabellerna i avsnitt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon klass 1 under en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.1, (Euro 4), i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av år 2016, eller under en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.2, (Euro 5), eller rad C, (EEV), i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av 2020 eller under en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.Fordon med gasmotor eller motor för drift med etanol för dieselmotor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG får föras i miljözon klass 1 till utgången av 2025.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6), i lydelsen enligt kommissionens förordning 133/2014, får föras i miljözon klass 1.Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i 2 får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av 2016.Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i 3 får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av 2020.Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i 5 får föras i miljözon klass 1.EG-mobilkran får föras i miljözon klass 1.24 §24 § Senaste lydelse 2013:76. Vid färd i miljözon klass 1 med en tung buss eller tung lastbil som har registrerats för mer än sex år sedan, innevarande år oräknat, ska handlingar medföras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för typgodkännande, registrering, ibruktagande eller när motorn anpassats enligt vad som anges i 23 § 6–8. Detta gäller dock inte om uppgiften framgår av vägtrafikregistret eller om fordonet omfattas av undantag enligt 11 kap. 4 § eller 13 kap. 3 § 13.24 a §24 a §Vid färd i miljözon klass 2 eller 3 ska handlingar medföras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande. Detta gäller dock inte om uppgiften framgår av vägtrafikregistret eller om fordonet omfattas av undantag enligt 11 kap. 4 § eller 13 kap. 3 § 13.10 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2007:101. Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter:kommunena) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 ska utgöra tättbebyggt område eller miljözon,b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väghållare,c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering,d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare, oche) för terräng, ochlänsstyrelsena) i andra fall än som avses i 1,b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 12 och 13 för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare, ochc) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje stycket.Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen eller länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet.13 a §13 a § Senaste lydelse 2008:1109. Trots vad som anges i 13 § gäller följande:Särskilda trafikregler om att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller miljözon klass 1 behöver inte märkas ut.Hastighetsgränser enligt 3 kap. 17 § första eller tredje stycket behöver inte märkas ut vid sådan väg som avses i 3 kap. 21 § andra stycket.Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under en viss tid eller under vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga. De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som ska föreligga för att en trafikregel ska vara tillämplig behöver inte märkas ut om regeln endast märks ut när den är tillämplig.Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut endast om det finns skäl till det.De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från behöver inte märkas ut.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge ytterligare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite trafik eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta tillåten hastighet.Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte ska eller behöver märkas ut, ska de föras in i en ortstidning.11 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2015:34. Trots 4 kap. 22 a–22 d §§ får följande fordon föras i miljözon:Fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.Fordon som används vid räddningstjänst.Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227). Veteranfordon får dock inte föras i en miljözon klass 3.Fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.Fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut.Fordon som används vid särskilt anordnade transporter som avses i lagen (1997:736) om färdtjänst.Fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kap. 8 § denna förordning.Fordon för vilket det har lämnats bilstöd enligt 52 kap. socialförsäkringsbalken.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2018:1547. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser 
Undantaget rör 
Myndighet 
 
 
 
12. 4 kap. 20 eller 21 § 
Ett län Mer än ett län 
Länsstyrelsen Transportstyrelsen 
Bestämmelser om miljözoner  
13. 4 kap. 22 a–d §§ 
Inom en kommunMer än en kommun inom ett län 
KommunenLänsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg 14 kap.  
 
 
 
14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2015:929. Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motbestämmelserna ia) 2 kap.1 § fjärde stycket,2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,3, 5–7 eller 8 § andra eller tredje stycket,b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a, 17, 17 a, 18, 19–21 §, 22 a–22 d §, 23 §, 24 § eller 24 a §,d) 5 kap.1 eller 3–5 §,e) 6 kap.3, 4 b eller 5 §,f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, ellerg) 9 kap.1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.2. En miljözon som har meddelats enligt lokala trafikföreskrifter före ikraftträdandet ska omfattas av bestämmelserna för miljözon klass 1.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)