Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1563 Publicerad den 19 september 2018Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver att 4 kap. 22 b § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.22 b §22 b § Senaste lydelse 2018:1562. I miljözon klass 2 får lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar föras.Fordon som har gnisttänd förbränningsmotor får föras endast om fordonet vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.Fordon som har kompressionständ motor får föras endast om fordonet vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 2 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)