Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1856

Publicerad den 29 november 2018
Lag om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)

1)

Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

dels att 11 kap. 1 § i lydelsen enligt lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009) ska utgå,

dels att 9 kap. 3 § i stället för lydelsen enligt lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande

  1. en fordran på bärgarlön, sådan särskild ersättning som avses i 16 kap. 9 §, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,

  2. en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § och 2 § första och andra styckena,

  3. en fordran med anledning av skada som omfattas av 11 kap.,

  4. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvar för radiologisk skada,

  5. en fordran med anledning av radiologisk skada orsakad av atomfartyg,

  6. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldigheter står i samband med fartygets drift eller med bärgningen, och

  7. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)