Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:40

Publicerad den 26 februari 2019
Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2) En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

2)

Senaste lydelse 2014:729.

Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:40

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)