Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:92 Publicerad den 6 mars 2019Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt godsUtfärdad den 28 februari 2019Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.Kustbevakningens brottsbekämpning11 a §11 a §När det gäller transport av farligt gods får Kustbevakningens direkta brottsbekämpning även utföras i hamnars landområden i anslutning till de områden som anges 1 kap. 4 och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:32).Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)