Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:119 Publicerad den 15 mars 2019Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 7 mars 2019Regeringen föreskriver att 4 kap. 17 a och 20 §§ trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.17 a §17 a § Senaste lydelse 2008:1109. En buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får föras på andra vägar än enskilda endast om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, inte överstiger de mått som anges nedan samt uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver.
Fordon 
Längd 
Buss med två axlar 
13,5 meter 
Buss med fler än två axlar 
15,0 meter 
Ledbuss med en ledad sektion 
18,75 meter 
Ledbuss med fler än en ledad sektion 
24,0 meter 
Buss med en släpvagn för personbefordran 
24,0 meter 
Buss med en annan släpvagn 
18,75 meter 
Bussar som har registrerats före den 1 juli 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, ska till utgången av år 2020 inte omfattas av bestämmelserna i första stycket.20 §20 § Senaste lydelse 2017:921. Vid färd på väg får följande fordon inte föras med högre hastighet än som anges nedan.
Fordon 
Förutsättningar 
Hastighet kilometer i timmen 
1. Tung buss 
Om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte 
100 
2. Tung buss 
 
90 
3. Tung lastbil 
På motorväg eller motortrafikled 
90 
4. Tung lastbil 
 
80 
5. Ledbuss 
Med fler än en ledad sektion 
60 
6. Tung terrängvagn 
 
50 
7. Motorredskap klass I 
 
50 
8. Traktor b 
 
50 
9. Moped klass I 
 
45 
Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre hastighet än som anges nedan.
Fordon 
Förutsättningar 
Hastighet kilometer i timmen 
1. Motorfordon med en släpvagn 
a. Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms, 
 
 
b. släpvagnen har oledad dragstång och en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och är försedd med påskjutsbroms, 
 
 
c. släpvagnen har en totalvikt eller, när släpvagnen inte är lastad, en tjänstevikt som inte överstiger motorfordonets halva tjänstevikt, dock högst 750 kilogram, eller 
 
 
d. släpvagnen är kopplad till en motorcykel 
80 
2. Bil med två släpvagnar 
Släpvagnarna är utrustade med låsningsfria bromsar och utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn där dollyns vändskiva är vridbart lagrad kring en vertikal axel genom kopplingspunkten 
80 
3. Bil som drar ett sådant fordon på minst fyra hjul vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen 
Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och fordonstågets vikt inte överskrider dragfordonets totalvikt 
80 
4. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten 
Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms och fordonen är särskilt inrättade för ändamålet samt godkända vid sådan besiktning som föreskrivits för fordonståget 
50 
5. Motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn 
Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms 
50 
6. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn i andra fall än 1, 4 eller 5 
Släpvagnen har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt 
40 
7. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med två släpvagnar i annat fall än 2 
Släpvagnarna är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms 
40 
8. Bil i andra fall än 3, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som drar ett sådant fordon på minst fyra hjul vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet eller en särskild bogseringsanordning så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen 
Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon 
40 
9. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än 1–8 
 
30 
Bil med dolly till vilken det har kopplats en påhängsvagn får framföras med högst 80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms. Buss med tillkopplad släpvagn avsedd för personbefordran får dock framföras med högst 60 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 1 eller 2 är uppfyllda.Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om atten bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, ochett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)