Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:119

Publicerad den 15 mars 2019
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 17 a och 20 §§ trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

17 a §

1) En buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får föras på andra vägar än enskilda endast om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, inte överstiger de mått som anges nedan samt uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver.

1)

Senaste lydelse 2008:1109.

Fordon

 

Längd

 

Buss med två axlar

 

13,5 meter

 

Buss med fler än två axlar

 

15,0 meter

 

Ledbuss med en ledad sektion

 

18,75 meter

 

Ledbuss med fler än en ledad sektion

 

24,0 meter

 

Buss med en släpvagn för personbefordran

 

24,0 meter

 

Buss med en annan släpvagn

 

18,75 meter

 

Bussar som har registrerats före den 1 juli 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, ska till utgången av år 2020 inte omfattas av bestämmelserna i första stycket.

20 §

2) Vid färd på väg får följande fordon inte föras med högre hastighet än som anges nedan.

2)

Senaste lydelse 2017:921.

Fordon

 

Förutsättningar

 

Hastighet kilometer i timmen

 

1. Tung buss

 

Om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte

 

100

 

2. Tung buss

 
 

90

 

3. Tung lastbil

 

På motorväg eller motortrafikled

 

90

 

4. Tung lastbil

 
 

80

 

5. Ledbuss

 

Med fler än en ledad sektion

 

60

 

6. Tung terrängvagn

 
 

50

 

7. Motorredskap klass I

 
 

50

 

8. Traktor b

 
 

50

 

9. Moped klass I

 
 

45

 

Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre hastighet än som anges nedan.

Fordon

 

Förutsättningar

 

Hastighet kilometer i timmen

 

1. Motorfordon med en släpvagn

 

a. Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms,

 
 
 

b. släpvagnen har oledad dragstång och en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och är försedd med påskjutsbroms,

 
 
 

c. släpvagnen har en totalvikt eller, när släpvagnen inte är lastad, en tjänstevikt som inte överstiger motorfordonets halva tjänstevikt, dock högst 750 kilogram, eller

 
 
 

d. släpvagnen är kopplad till en motorcykel

 

80

 

2. Bil med två släpvagnar

 

Släpvagnarna är utrustade med låsningsfria bromsar och utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn där dollyns vändskiva är vridbart lagrad kring en vertikal axel genom kopplingspunkten

 

80

 

3. Bil som drar ett sådant fordon på minst fyra hjul vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen

 

Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och fordonstågets vikt inte överskrider dragfordonets totalvikt

 

80

 

4. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten

 

Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms och fordonen är särskilt inrättade för ändamålet samt godkända vid sådan besiktning som föreskrivits för fordonståget

 

50

 

5. Motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn

 

Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms

 

50

 

6. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn i andra fall än 1, 4 eller 5

 

Släpvagnen har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt

 

40

 

7. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med två släpvagnar i annat fall än 2

 

Släpvagnarna är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms

 

40

 

8. Bil i andra fall än 3, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som drar ett sådant fordon på minst fyra hjul vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet eller en särskild bogseringsanordning så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen

 

Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon

 

40

 

9. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än 1–8

 
 

30

 

Bil med dolly till vilken det har kopplats en påhängsvagn får framföras med högst 80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms. Buss med tillkopplad släpvagn avsedd för personbefordran får dock framföras med högst 60 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 1 eller 2 är uppfyllda.

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att

  1. en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, och

  2. ett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:119

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)