Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:157

Publicerad den 26 mars 2019
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)1)

1)

Senaste lydelse av

1 kap. 8 § 2017:1333

1 kap. 9 § 1987:1145.

dels att 1 kap. 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 8 § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:157

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anders Olin
(Justitiedepartementet)