Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:183 Publicerad den 10 april 2019Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikationUtfärdad den 4 april 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167. föreskrivs att 7 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.7 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2016:344. Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för fullgörande av de skyldigheter som anges iEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120, och i genomförandeakter enligt samma förordning, ochartiklarna 3–5a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012.Denna lag träder i kraft den 15 maj 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHMagnus Corell(Infrastrukturdepartementet)