Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:374 Publicerad den 7 juni 2019Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)Utfärdad den 29 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. föreskrivs att 3 kap. 5 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.3 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2011:324. Sådan provkörning som avses i 4 § får ske även om det finns hinder mot att använda fordonet enligt denna lag, avgasreningslagen (2011:318) eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)