Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:384

Publicerad den 7 juni 2019
Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:384

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för

a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet,

b) godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats före ikraftträdandet, och

c) överklagande av beslut som har meddelats med stöd av den förordningen.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)