Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:617

Publicerad den 18 oktober 2019
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 10 oktober 2019

Regeringen föreskriver1) att 4 kap. 18 § och 5 kap. 10 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om genomförande av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Europêche), i den ursprungliga lydelsen.

2) Besättningsmedlemmarna på handelsfartyg, traditionsfartyg och fiskefartyg ska uppfylla de krav på syn och hörsel som anges i Transportstyrelsens föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

2)

Senaste lydelse 2013:487.

Att sådana krav är uppfyllda ska styrkas med ett läkarintyg som inte får vara

  1. äldre än 4 år när det gäller besättningsmedlemmar på handelsfartyg i inre fart och traditionsfartyg,

  2. äldre än 2 år när det gäller besättningsmedlemmar på övriga handelsfartyg,

  3. äldre än 4 år när det gäller besättningsmedlemmar på fiskefartyg med en längd under 24 meter och fiskefartyg som normalt inte stannar till sjöss i mer än tre dygn, och

  4. äldre än 2 år när det gäller besättningsmedlemmar på övriga fiskefartyg.

3) Transportstyrelsen får meddela följande:

3)

Senaste lydelse 2008:1144.

  1. Föreskrifter om sjukvård ombord på fartyg och om skeppsapotek samt föreskrifter i övrigt enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 fartygssäkerhetslagen (2003:364). Innan föreskrifter om riskfyllda arbeten för minderåriga ombord på fiskefartyg meddelas enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 ska berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer höras. Detsamma ska gälla föreskrifter som meddelas för arbete ombord på fiskefartyg enligt 7 kap. 5 § första stycket 2.

  2. De ytterligare föreskrifter som behövs om hur fartyg ska vara utformade, inrättade och utrustade för att erbjuda en lämplig arbetsmiljö och tillfredsställande förhållanden i övrigt för de ombordanställda. Sådana föreskrifter får också meddelas för andra personer som arbetar ombord på fiskefartyg.

I frågor som avser skydd mot ohälsa eller olycksfall i arbetet meddelas föreskrifterna efter samråd med Arbetsmiljöverket.

Föreskrifter som rör även andra myndigheters verksamhet meddelas efter samråd med respektive myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:617

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)