Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:633

Publicerad den 23 oktober 2019
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 10 oktober 2019

Regeringen föreskriver1) i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2108 av den 15 november 2017 om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 av den 15 november 2017 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG.

dels att 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 1 c och 4–7 §§, 7 kap. 1 b § och 10 kap. 1 och 2 §§ och rubriken närmast före 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 3 b § och 6 kap. 1 d §, av följande lydelse.

2) Följande fartområden ska finnas.

2)

Senaste lydelse 2007:238.

Fartområde A:

 

Ett fartområde utanför områdena B, C, D och E.

 

Fartområde B:

 

Ett fartområde utanför områdena C, D och E och som vid medelvattenstånd sträcker sig högst 20 nautiska mil från strandlinjen.

 

Fartområde C:

 

Ett fartområde i förekommande fall utanför områdena D och E där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en begränsad period av året för trafik endast under den perioden. Området får vid medelvattenstånd inte sträcka sig längre än 5 nautiska mil från strandlinjen.

 

Fartområde D:

 

Ett fartområde där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en begränsad period av året för trafik endast under den perioden. Området får vid medelvattenstånd inte sträcka sig längre än 3 nautiska mil från strandlinjen.

 

Fartområde E:

 

Ett fartområde som omfattar hamnar, floder, kanaler, insjöar och de områden i skärgård som erbjuder sjölä från påverkan av vågor från öppna havet samt skärgårdar i Vänern och Vättern. Området omfattar även skyddade fjärdar där den signifikanta våghöjden inte överstiger 0,5 meter under mer än 10 procent av en ettårsperiod. Under perioden den 1 juni till och med den 31 augusti ingår öppna passager i ett i övrigt skyddat skärgårdsområde. Passagens oskyddade sträcka får inte vara större än en distansminut och den signifikanta våghöjden får inte överstiga 0,5 meter under mer än 10 procent av den perioden.

 

Transportstyrelsen ska utföra de uppgifter som avses i artikel 4.2 c och d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2108.

3) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 2 § 2 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om skyldighet att registrera och föra över uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg.

3)

Senaste lydelse 2008:1144.

Transportstyrelsen ska fullgöra uppgiften enligt artikel 9.3 a i rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109, att till kommissionen anmäla undantag som har beviljats från skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande.

4) Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110, och ska fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt artikel 29 i direktivet. Transportstyrelsen ska också fullgöra de uppgifter som rör inspektionsdatabasen i direktivet.

4)

Senaste lydelse 2010:1365.

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt artikel 6b.1 och 15.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/100 av den 28 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen.

Transportstyrelsen ska vidare utarbeta planer för att ta emot fartyg i behov av assistans enligt artikel 20a i direktiv 2002/59/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/100, och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i nämnda artikel. Planerna ska utarbetas efter överenskommelse med Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 av den 15 november 2017 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG. Transportstyrelsen ska också fullgöra de uppgifter som rör inspektionsdatabasen i direktivet.

5) Transportstyrelsen utövar tillsyn av fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att i allmän trafik befordra passagerare eller gods och som enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen ska ha ett passagerarfartygscertifikat eller ett fartcertifikat.

5)

Tidigare 6 kap. 1 d § upphävd genom 2015:410.

Tillsyn

6) Vid inspektion av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ska inspektionen innan fartyget sätts i reguljär trafik utföras av en inspektör. Med inspektör avses en anställd hos Transportstyrelsen som har till uppgift att utföra inspektioner enligt direktiv 2017/2110 och som uppfyller de minimikriterier som anges i bilaga XI till direktiv 2009/16.

6)

Senaste lydelse 2017:307.

7) Olika tillsynsförrättningar som gäller samma fartyg ska om möjligt ske samtidigt. Förrättningarna bör samordnas med undersökningar som görs av en erkänd organisation. Vid planering av inspektioner av ett ro-ropassagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg ska Transportstyrelsen ta den hänsyn som krävs till fartygets drifts- och underhållsschema.

7)

Senaste lydelse 2010:1365.

Om tillsynsmyndigheten har fått en förhandsanmälan från ett fartyg som kan bli föremål för en periodisk utökad inspektion enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll, ska tillsynsmyndigheten meddela befälhavaren om en sådan inspektion inte kommer att äga rum.

Efter avslutad hamnstatskontroll och efter inspektion av ett ro-ropassagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ska Transportstyrelsen sammanställa en inspektionsrapport och lämna en kopia av rapporten till fartygets befälhavare.

8) På begäran av ett rederi ska Transportstyrelsen erbjuda den behöriga myndigheten i den berörda flaggstaten att skicka en företrädare till en inspektion av ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg.

8)

Senaste lydelse 2008:1144.

Transportstyrelsen får tillåta att en hamnstatsinspektör från en EU-stat eller en representant från den EU-stat i vars register fartyget är registrerat följer med som observatör vid en sådan inspektion som avses i första stycket. En sådan observatör har rätt till tillträde till fartyget och de utrymmen som omfattas av tillsynen.

9) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsyn enligt 7 kap. 6 § 1 fartygssäkerhetslagen (2003:364) och om egenkontroll enligt 7 kap. 6 § 7 samma lag.

9)

Senaste lydelse 2008:1144.

10) Transportstyrelsen ska förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn om fartyget är upptaget i ett register som omfattas av den svarta lista som publiceras i den årliga Paris MOU-rapporten och det under de senaste 36 månaderna har fattats beslut om minst tre förbud för fartygets resa. Samma sak gäller om fartyget är upptaget i ett register som omfattas av den grå lista som publiceras i den årliga Paris MOU-rapporten och minst tre sådana förbud har fattats under de senaste 24 månaderna.

10)

Senaste lydelse 2010:1365.

Förbudet mot tillträde enligt första stycket gäller från och med den tidpunkt då fartyget lämnar den hamn eller ankarplats där det hölls kvar för tredje gången och där tillträdesförbudet utfärdades.

Transportstyrelsen ska också förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn om fartyget har vägrats tillträde till hamn vid två tillfällen tidigare och det därefter fattas beslut om förbud för fartygets resa enligt 6 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364).

11) Ett beslut som enligt 9 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska underställas Transportstyrelsen, ska prövas av behörig befattningshavare hos styrelsen.

11)

Senaste lydelse 2008:1144.

Ett beslut enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 5 § fartygssäkerhetslagen eller enligt 7 kap. 1 eller 2 § denna förordning som har meddelats av en annan befattningshavare än som sägs i första stycket ska genast underställas denne.

12) Transportstyrelsen ska underrätta

12)

Senaste lydelse 2018:752.

 1. befälhavaren, fartygets redare eller ägare samt den behöriga myndigheten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 1–3, 11 eller 13 § fartygssäkerhetslagen (2003:364),

 2. befälhavaren, fartygets redare eller ägare, den behöriga myndigheten i flaggstaten, berörda svenska myndigheter samt berörda svenska hamnar om beslut enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 § fartygssäkerhetslagen och förbud enligt 7 kap. 1, 1 a, 1 b eller 2 § och om när ett sådant förbud har upphört att gälla,

 3. de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om

  a) ett fartyg har tillåtits att gå till ett svenskt reparationsvarv men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa varvet, eller

  b) ett förbud mot ett fartygs resa har hävts för att hindra överbeläggning av inspektionshamnen,

 4. berörda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a §,

 5. Europeiska kommissionen samt den behöriga myndigheten i övriga medlemsstater inom Europeiska unionen och i den berörda flaggstaten om beslut enligt 7 kap. 1 c § och när ett sådant beslut har upphört att gälla,

 6. Europeiska kommissionen enligt artikel 9.4 i direktiv 2009/45/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2017/2108,

 7. Europeiska kommissionen enligt artiklarna 23.5 och 24.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen, och enligt artikel 2.20 b-g i bilaga V till samma direktiv,

 8. den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat eller förnyat en farkosts unionscertifikat för inlandssjöfart enligt artiklarna 14 andra stycket, 22.1 tredje stycket och 22.4 i direktiv (EU) 2016/1629, i den ursprungliga lydelsen, och enligt artiklarna 2.07.3, 2.09.3 och 2.20 b-g i bilaga V till samma direktiv,

 9. Europeiska kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, i den ursprungliga lydelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:633

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 6 kap. 1 d § och i övrigt den 21 december 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)