Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:848 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i väglagen (1971:948)Utfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 76 § väglagen (1971:948)Lagen omtryckt 1987:459. ska ha följande lydelse.76 §76 § Senaste lydelse 2018:1731. Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag.Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och de regioner som avses i 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)