Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:86 Publicerad den 6 mars 2020Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 27 februari 2020Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2017:510. Det som sägs om utryckningsfordon i denna förordning ska även gälla fordon som används vid utförande av uppgifter enligt 2 kap. 4 och 5 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, samt 4 och 4 a kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Det som sägs om föreskrivna larmanordningar ska då i stället avse motsvarande anordningar som fordonet är försett med.Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfordon eller motsvarande i registreringslandet.Bestämmelser om undantag som enligt 11 kap. gäller för polismän eller för förare av fordon som används i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens spaningsverksamhet ska tillämpas också för utländska tjänstemän som utför uppgifter enligt 4 och 4 a kap. lagen om internationellt polisiärt samarbete.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)