Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:150

Publicerad den 24 mars 2020
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver1) i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

dels att 6 kap. 8, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 40 §, av följande lydelse.

Transportstyrelsen får ingå sådana avtal om kustnära resor som avses i regel I/3.2 i STCW-konventionen.

Transportstyrelsen ska skicka in avtalen till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

2) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 5 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om skyldighet att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten.

2)

Senaste lydelse 2008:1144.

3) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 2 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om ritningar.

3)

Senaste lydelse 2008:1144.

4) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 3 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om avgifter.

4)

Senaste lydelse 2017:605.

Avgifter enligt 7 kap. 6 § 3 a–c fartygssäkerhetslagen får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:150

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)