Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:258

Publicerad den 28 april 2020
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Utfärdad den 23 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 § och 13 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:112, bet. 2019/20:TU10, rskr. 2019/20:220.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645.

4 §

3) Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

3)

Senaste lydelse 2014:743.

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,

 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,

 3. som används inom ambulanssjukvården,

 4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,

 5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,

 6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamhet,

 7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,

 8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att fordonet inte samtidigt används för en kommersiell gods- eller persontransport,

 9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som

  a) innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller

  b) är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkortsbehörighet för fordonet,

 10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,

 11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

 12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1 eller D och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

 13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet, under förutsättning att fordonet

  a) inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, eller

  b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller

 14. som används för ett företags gods- eller persontransporter i landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten.

1 §

4) Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs i denna lag. I beviset ska en unionskod anges.

4)

Senaste lydelse 2011:1583.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren genomgått en fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon innehar ett giltigt körkort med den körkortsbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 avses med att en gods- eller persontransport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten,

 2. grundläggande kompetens som rör

  • innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,

  • körträning enligt 4 kap. 3 §,

  • utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,

  • anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,

  • provs omfattning och utformning,

 3. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,

 4. yrkeskompetensbevis och unionskod enligt 6 kap. 1 §,

 5. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i 6 kap. 1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES,

 6. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 §,

 7. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 3 §, och

 8. tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:258

1. Denna lag träder i kraft den 23 maj 2020.

2. Ett yrkeskompetensbevis som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller till och med den i beviset angivna sista giltighetsdagen.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)