Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:358

Publicerad den 29 maj 2020
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

1)

Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281.

dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

3 §

2) En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

2)

Senaste lydelse 2014:743.

  1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller

  2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och handling som styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för kontroll.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:358

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)