Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:359

Publicerad den 29 maj 2020
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:359

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)