Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:497

Publicerad den 12 juni 2020
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 11 juni 2020

Regeringen föreskriver att 4 kap. 22 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Undantag från kraven på viss behörighet eller specialbehörighet får beslutas i fråga om en viss befattning på ett visst fartyg om det finns synnerliga skäl för det och det inte finns anledning att anta att säkerheten äventyras. Undantag får inte beslutas om det skulle strida mot någon internationell överenskommelse som Sverige har ingått. Undantag från behörighetskraven för en viss befattning får beslutas endast för den som är behörig att inneha den närmast lägre befattningen. Om någon sådan befattning inte finns eller om det inte finns några behörighetskrav för den, får undantag beslutas för en person som är tillräckligt kvalificerad och erfaren.

1)

Senaste lydelse 2020:496.

För en befattning på ett fartyg i mer vidsträckt fart än inre fart får undantag beslutas endast för en viss tid av högst sex månader.

Undantag från behörighetskrav får inte beslutas för befälhavaren och teknisk chef i mer vidsträckt fart än inre fart eller, i fråga om Kustbevakningen, närfart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:497

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)