Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:532 Publicerad den 18 juni 2020Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)Utfärdad den 17 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:139, bet. 2019/20:TU17, rskr. 2019/20:336. föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2, 4, 5 och 5 a §§ och 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2015:794. Denna lag innehåller bestämmelser omkontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,kontroll av fordons last,kontroll av färdskrivare och taxameter och kontroll av användningen av dessa, samtden verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.I denna lag finns även bestämmelser som kompletterarEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.3 §3 § Senaste lydelse 2014:732. I denna lag avses med besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §, besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar, bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos Polismyndigheten, tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos Polismyndigheten, tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av den nationella typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmelsen, även om han eller hon inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2015:794. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i avgasreningslagen (2011:318).4 §4 § Senaste lydelse 2009:224. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. En tillverkareansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännandeprocessen,ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas i enlighet med den godkända typen,är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av godkännandet,är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon, fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för kontrollen, ochär, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse en företrädare som är etablerad inom EES för att företräda honom eller henne inför godkännandemyndigheten.Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en annan anläggning och får där göra nödvändiga undersökningar.5 §5 §Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer överens med det nationella typgodkännandet, får myndigheten återkalla godkännandet.5 a §5 a § Senaste lydelse 2009:224. Utöver vad som anges i 5 § upphör ett nationellt typgodkännande av fordon att gälla närtillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört, ellergiltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild begränsning.5 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2017:274. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det gällerkontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,förutsättningarna för godkännande vid kontroll,förelägganden och körförbud,förutsättningarna för att bruka vissa fordon,utbildnings- och kompetenskrav föra) besiktningstekniker, ochb) polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§, ochavgifter.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omregistrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,att ett nationellt typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG,skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a-3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt omavgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858.Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHPer Håvik(Infrastrukturdepartementet)