Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:533 Publicerad den 18 juni 2020Lag om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)Utfärdad den 17 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:139, bet. 2019/20:TU17, rskr. 2019/20:336. föreskrivs att 1 kap. 1 § fordonslagen (2002:574) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1124) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser omkontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,kontroll av fordons last,kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och kontroll av användningen av dessa, samtden verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.I denna lag finns även bestämmelser som kompletterarEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHPer Håvik(Infrastrukturdepartementet)